KILKA SŁÓW O PROJEKCIE

Projekt ZIELONE PŁUCA POLSKI – TCHNIENIE HISTORII POWIEW TERAŹNIEJSZOŚCI to nowatorskie spojrzenie na ponad tysiącletnią historię, dziedzictwo, tożsamość narodową wpisaną w serca mieszkańców północno-wschodniej części katolickiej Polski, której doświadczeniem pragną się podzielić z uczestnikami ŚDM 2016. Projekt, zbudowany z trzech elementów realizowanych w wymiarze lokalnym, zakłada przełamanie stareotypów w postrzeganiu naszego kraju przez cudzoziemców (doświadczenie wyniesione z wizyty studyjnej), podniesienie stopnia komunikatywności naszych mieszkańców, jako gospodarzy ŚDM w Diecezji (zajęcia przewodnickie), a także utrwalenie doświadczeń w postaci wizualizacji medialnej (strona internetowa, aplikacja mobilna i ilustrowany podręczny notes uczestnika).

JAK TO ROZUMIEĆ?

ZIELONE PŁUCA POLSKI – TCHNIENIE HISTORII, POWIEW TERAŹNIEJSZOŚCI – to tytuł, który nawiązuje do 2 istotnych wymiarów polskiej tożsamości, jej chrześcijańskiego zakorzenienia i potencjału, który jako kraj może zaproponować gościom i uczestnikom spotkań ŚDM 2016.Tereny naszej Diecezji, to wymownie określane: zielone płuca Polski. Ale sformułowanie to ma również inny wymiar, o którym wspominał Jan Paweł II w słowach o Europie, która ma oddychać płucami Wschodu i Zachodu – zaczerpnąć z bogatej tradycji chrześcijańskiej i zaaplikować to, co najważniejsze, w kulturę i szeroko rozumianą cywilizację zachodnią. Nasz Wielki Rodak wielokrotnie powracał na nasze ziemie, bo – jak sam mówił – ogromnie wiele im zawdzięczał. Tu uczył się kontaktu z przyrodą i spotkanymi na kajakowych szlakach ludźmi. Tu uczył się modlitwy i nabierał siły do pracy. To właśnie dwa wiosła (ora et labora), symbol benedyktyńskiej kultury przyniesionej na nasze ziemie przez św. Brunona z Kwerfurtu (którego Millennium męczeńskiej śmierci obchodziliśmy w 2009 r. w międzynarodowym wydarzeniu w Giżycku), a także Kamedułów, którzy osiedlając się na Wigrach dali początek kulturze agralnej okolicznych miejscowości i dzięki swym staraniom Suwałki uczynili miastem (co obecnie świętujemy jako 300-lecie nadania praw miejskich). W końcu to ziemia, która „woła niemym krzykiem” ofiar Obławy Augustowskiej, a także ta, gdzie zbiegały się granice Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Prus Książęcych, upamiętniona słupem granicznym z 1545r w miejscowości Ostrykół k/Ełku. Ten kontekst historyczny, religijny, przyrodniczy i społeczny doskonale wpisuje się w obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, poprzedzonych tygodniowym pobytem młodych z całego świata na terenie naszej Diecezji – w zielonych płucach Polski.

JAK TO DZIAŁA?

W celu właściwego przeżycia tego czasu i wyeksponowania walorów tej dziewiczej, ale i zapomnianej gospodarczo ziemi, realizujemy projekt ZIELONE PŁUCA POLSKI – TCHNIENIE HISTORII, POWIEW TERAŹNIEJSZOŚCI, składający się z 3 elementów o charakterze regionalnym.

Pierwszy z nich obejmuje warsztaty przewodnickie po geograficznie i historycznie ważnych dla nas miejscach, adresowane do osób pragnących zaangażować się w przyjęcie gości ŚDM (rodziny, młodzież, dzieci) w taki sposób, aby zniwelować bariery komunikacyjne i wyeksponować najpiękniejsze karty historii i odwagi mieszkańców tych ziem.

Warsztaty te odbywają się w dwóch ośrodkach: Ełk i Wigry, z których skorzysta 100 osobowa grupa podzielona na podgrupy. Zajęcia w terenie – pod kierunkiem pracowników dydaktycznych – odbywają się na terenie Wigierskiego Parku Narodowego i Puszy Augustowskiej, w salach konferencyjnych Klasztoru w Wigrach i Centrum Oświatowo Dydaktycznego w Ełku. Fachowo przygotowani mieszkańcy będą mogli dotrzeć z ciekawą informacją do zagranicznych gości, pokazując im piękno i ducha historii ożywiającego teraźniejszość i przyszłość Polski i Europy, wypracowując w ten sposób nową jakość komunikacji MARKI POLSKA.

 

Owocem przygotowań wspomnianej grupy, a zarazem drugim elementem projektu, jestwizualizacja medialna w postaci aplikacji mobilnej i strony internetowej oraz podręcznego ilustrowanego notesu uczestnika/gościa ŚDM. W ten sposób mieszkańcy uczestnicy warsztatów, pod okiem wyspecjalizowanej kadry prowadzącej zajęcia, przygotowują praktyczne pomoce multimedialne (strona internetowa, aplikacja mobilna), na bazie zdobytej podczas zajęć wiedzy, w wybranym przez siebie języku (angielski, rosyjski) oraz podręczny ilustrowany notes uczestnika, który stanowi zarazem pamiątkę z pobytu na chrześcijańskiej polskiej ziemi dla wszystkich zgłoszonych do naszej Diecezji uczestników ŚDM (w liczbie 10 000). Zarówno strona internetowa, aplikacja mobilna i ilustrowany notes uczestnika stanowi jedną z głównych form dotarcia z dobrym wizerunkiem promującym MARKĘ POLSKA
Trzecim lokalnym elementem jest wizyta studyjna historycznymi i zarazem Papieskimi Szlakami ze swym zwieńczeniem na Półwyspie Wigierskim i w Ełku, gdzie goście ŚDM będą mogli poznać walory historyczne, regionalne, kulinarne i przyrodnicze tych ziem. W Ełku i Ostrymkole poznają historyczne miejsca (m.in. słup graniczny z 1545r.), w Studzienicznej – unikatową w skali Europy kaplicę na wodzie, wzniesioną na 12 dębowych palach) oraz rezerwat przyrody Ruda, gdzie miejscowi robotnicy w Puszczy Augustowskiej wydobywali miedź. Zmierzając dalej – w Gibach – odkryją wyjątkowe miejsce pamięci o ofiarach Obławy Augustowskiej z symboliczną liczbą kamieni, adekwatną do straconych osób; a w zabytkowym kościele parafialnym – żyrandole wykonane z poroży jeleni. W Sejnach goście będą mieli okazję poznać historię trzech kultur – polskiej, litewskiej i żydowskiej (z zachowaną synagogą), a w bazylice – unikatową figurę tzw. Matki Bożej Szafkowej koronowaną przez kard. Karola Wojtyłę. Z kolei w MUZEM WIGIER WPN poznają walory fauny i flory oraz unikatowe ich gatunki występujące na terenie Parku. Z kolei w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach, nauczą się wypieku na ogniu regionalnego ciasta – sękacza oraz przygotowania polsko-litewskiego dania kartacza (serwowanego papieżowi podczas pobytu w tym miejscu), a także odkryją tajemnice kamedułów poznając zarazem gorzką prawdę o kasacji tej wspólnoty (1796r.), wypędzenia przez władze zaborczych Prus w 1800 roku, a także o ogromie zniszczeń dokonanych w czasie II wojny  światowej. Ponadto, jako pokolenie JP2, poznają ulubione trasy Świętego Polaka (rejs papieskim statkiem „Tryton” lub/i kajakiem), miejsce Jego pobytów wakacyjnych, a także miejsce wypoczynku, które wybrał osobiście (apartament Wigry i Studzieniczna). Mając do dyspozycji aplikację mobilną i notes uczestnika, będą mogli je wzbogacić o swoje przeżycia, spostrzeżenia i uwagi. Osobista obecność 1000 osób (uczestników ŚDM – naszych Rodaków i gości zagranicznych) w tych miejscach historycznie i tożsamościowo dla Polski ważnych, zapoznanie się z pięknem krajobrazu, sztuką kulinarną, jest niewątpliwie najlepszą formą budowania MARKI POLSKA pośród gospodarzy i gości przybywających na ŚDM  na teren naszej Diecezji.

DLA KOGO?

Nasz projekt adresujemy do dwóch grup. Pierwszą są mieszkańcy Diecezji Ełckiej (rodziny, młodzież), którzy pragną zaangażować się w przyjęcie i obsługę młodych z Polski i całego świata, którzy przybędą do nas w lipcu 2016 r., poprzez uczestnictwo w zajęciach przewodnickich (historyczno-geograficznych). Drugą grupę stanowią ludzie młodzi – goście, uczestnicy ŚDM 2016, którzy na naszej ziemi pragną spędzić kilka dni przed wyjazdem do Krakowa. Z myślą o nich została przygotowana platforma multimedialna (strona internetowa, aplikacja mobilna i ilustrowany podręcznik uczestnika), a także zrealizowana ciekawa wieloetapowa wizyta studyjna, która bez wątpienia pozwoli zmienić dotychczasowe- stereotypowe postrzeganie Polski.

W JAKIM CELU?

Realizując projekt zależy nam na wzmocnieniu pozytywnego wizerunku Polski wśród uczestników Światowych Dni Młodzieży oraz przeciwdziałanie negatywnym stereotypom w dialogu historycznym i międzykulturowym.

 

Ten ogólny cel chcemy osiągnąć poprzez:

– podniesienie kompetencji gospodarzy i wzmocnienie ich komunikatywności w relacjach z gośćmi;

– ciekawe ukazanie historycznej drogi, jaką naród Polski pokonuje w kierunku pełnej wolności;

– prezentację dorobku narodowego i jego chrześcijańskiego zakorzenienia wzbogaconego piękną tradycją regionu, świadczącego o silnej narodowej tożsamości;

– poznanie północno-wschodniej części Polski z całym jej bogactwem przyrodniczym, a także podążanie Szlakami inicjatora ŚDM – św. Jana Pawła II;
– prezentację Polski jako sąsiada strategicznego (dla krajów byłego ZSRR), stojącego na straży wartości chrześcijańskich, idei wolności, demokracji i solidarności.